آتش نشانی (حالات مواد) - پایه سوم - دبستان رهیار(شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

آتش نشانی (حالات مواد) - پایه سوم - دبستان رهیار(شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

اهداف بازدید از آتش نشانی آشنایی با حالات ماده در فشار و شرایط مختلف، نحوه ی استفاده ی درست از کپسول های آتش نشانی، موارد ایمنی در هنگام وقوع خطرهای احتمالی، آشنایی با مشاغل.   دو پایه سوم با حضور مسئولین به پایگاه آتش نشانی مراجعه کردند و در آنجا بچه ها با نکات ایمنی در مواقع خطر، استفاده از کپسول و نحوه ی خاموش کردن آتش و آشنایی با ماشین های کمک رسانی.