اردوی سرزمین عجایب - پایه اول - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

اردوی سرزمین عجایب - پایه اول - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

اردوی سرزمین عجایب در تاریخ ۹ آبان سال ۹۶ با هدف ایجاد شادی، شوق و علاقه، تقویت روحیه آشنایی دانش آموزان با محیط اطراف، بررسی عملکرد دانش آموزان در محیط بیرون از دبستان برگزار شد. این اردو که مختص دانش آموزان پایه اول انجام شد فرصتی مناسب برای بررسی عملکرد دانش آموزان در محیط بیرون از دبستان بود و دانش آموزان شش بازی مناسب با سن خودشان انجام دادند.