اردوی شهرک سینمایی - پایه چهارم - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

اردوی شهرک سینمایی - پایه چهارم - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶



هدف بازدید از شهرک سینمایی آشنایی با محیط شهرک سینمایی و آشنایی با تهران قدیم و فضاهای شهر تهران قدیم برگزار شد. در شهرک سینمایی دانش آموزان به همراه آموزگاران و معاون فرهنگی از شهرک سینمایی بازدید کردند و مسئول شهرک توضیحاتی دربارهی ساخت شهرک و فیلم ها و سریال هایی که در آن جا ساخته شده است ارائه دادند. [gallery ids=""4281,4282,4283,4285,4284""]