اعضای انجمن اولیاء و مربیان - سال ۹۷-۹۶ - واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

اعضای انجمن اولیاء و مربیان - سال ۹۷-۹۶ - واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

شگفتا هرچه تو را به یاد آورد زیباست

شماره تلفن و آدرس ایمیل اعضای محترم انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان رهیار

سال تحصیلی ۹۷-۹۶

 • جناب آقای حمید بهنام (ولی محترم دانش آموز مهدی بهنام- پایه چهارم)

۰۹۱۲۱۵۹۷۷۵۶

[email protected] 

 • جناب آقای حسن سعیدی (ولی محترم دانش آموز شروین سعیدی - پایه چهارم)

۰۹۱۲۳۱۱۳۸۳۱

[email protected] 

 • جناب آقای هادی موسوی (ولی محترم دانش آموز ارشیا موسوی - پایه چهارم)

۰۹۱۲۱۰۲۰۶۱۶

 • سرکارخانم خدیجه سیاهلو (ولی محترم دانش آموز دانیال نوری مقدم- پایه چهارم)

۰۹۱۲۲۱۱۰۵۰۰

[email protected]

 • سرکارخانم سیده زهرا مهاجرزاده (ولی محترم دانش آموز مجتبی پاکروان - پایه چهارم)

۰۹۱۲۴۴۰۸۷۷۵

[email protected]

 • جناب آقای سعید اسدیان (ولی محترم دانش آموز سپهر اسدیان - پایه یازدهم)

۰۹۱۲۵۴۹۰۴۶۰

 • سرکار خانم لیلا جمشیدی (ولی محترم دانش آموز عرفان کیالها - پایه یازدهم)

۰۹۱۲۶۱۴۳۰۱۸

 • سرکار خانم بیتاسادات دیارجانی (ولی محترم دانش آموز امیرعلی کتیرایی - پایه یازدهم)

۰۹۱۲۸۰۱۷۱۹۱

 • سرکار خانم ماندانا یاری پور  (ولی محترم دانش آموز آبتین سعیدپور - پایه دهم)

۰۹۱۲۲۲۱۴۴۰۵

 • سرکار خانم مهرنوش آباده ای (ولی محترم دانش آموز سیدمحمدطاها نبوی - پایه دهم)

۰۹۱۲۴۸۰۲۰۳۴

 • جناب آقای کاظم ملک محمدی (ولی محترم دانش آموز امیرپارسا ملک محمدی - پایه دهم)

  ۰۹۱۲۱۹۷۵۷۸۵