بازدید رصدخانه دبستان رهیار شعبه عدل

دانش آموزان پایه ی دوم دبستان رهیار شعبه عدل با هدف آموزش مفاهیم روز و شب و گردش زمین بخ دور خورشیدundefined

دانش آموزان پایه ی دوم دبستان رهیار شعبه عدل با هدف آموزش مفاهیم روز و شب و گردش زمین به دور خورشید، از کتاب علوم، در روز شنبه 97/09/27 از رصد خانه ی زعفرانیه بازدید کردند. همچنین ضمن این بازدید، دانش اموزان دقت و توجه به پیرامون خود را، تمرین کردند.

در این بازدید دانش اموزان با تلسکوپ، خورشید را مشاهده نموده و باسیاره های منظومه شمسی آشنا شدند.

 src=