تبریک سال نو - واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

تبریک سال نو - واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

سال ۱۳۹۷ مبارک

ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی

به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

 

 نوروز ، یادگار ماندگار یاران دیروز این دیار و پاسداشت پاکی ها ، نیکی ها و پهلوانی ها بر همه ایرانیان نیکوسرشت خجسته باد . . . سال نو مبارک