تکالیف پایه دوم

تکالیف پایه دوم

1- علوم: نوشتن گزارش آزمايش صفحه 28 کتاب در يک برگه A4 2- فارسي: تمرين از لغت و معني و هم خانواده هاي درس 4 و انجام کاربرگ ها و 2 ديکته شب از درس چهارم 3- فعاليت آدينه کاربرگ 1- فارسی-پایه دوم کاربرگ 2- فارسی-پایه دوم فعالیت آدینه- 6و7آبان-پایه دوم