جشنواره جوایز سال ۹۵-۹۴

جشنواره جوایز سال ۹۵-۹۴

مطابق هرسال برگزاری جشن در پایان هر ترم و اجر نهادن زحمات دانش آموزان در طول ترم شیوه مألوف رهیار است که امسال نیز با توجه به مشغله های فراوان در روزسه شنبه مورخ ۱۲-۰۵-۹۵  حاصل گردید.   ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱