جشنواره یک روز با خانواده دبستان رهیار شعبه عدل

جشنواره یک روز با خانواده با موضوعیت و هدف گذاری بر روی ایجاد محیطی شاد و دوستانه برای دانش آموزان و خانواده های آنها، تحکیم روباط خانواده ها در تعامل با یکدیگر، مشارکت پدر و مادر با فرزندان در بازی های متنوع، و به جود آوردن فرصتی نو و متفاوت در فضای مدرسه برای دانش آموزان و خانواده ها برنامه ریزی و تبیین گردید. undefined

جشنواره یک روز با خانواده با موضوعیت و هدف گذاری بر روی ایجاد محیطی شاد و دوستانه برای دانش آموزان و خانواده های آنها، تحکیم روباط خانواده ها در تعامل با یکدیگر، مشارکت پدر و مادر با فرزندان در بازی های متنوع، و به جود آوردن فرصتی نو و متفاوت در فضای مدرسه برای دانش آموزان و خانواده ها برنامه ریزی و تبیین گردید.

این برنامه در روز جمعه مورخ 97/08/25 و با حضور دانش آموزان و اولیا در پایه های اول تا ششم دبستان رهیار شعبه پونک، در مجتمع آموزشی رهیار برگزار گردید. همچنین در این روز نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی، جهت بازدید و خرید دانش آموزان و اولیا برپا شد.

 src= src= src= src=