رتبه اول امتحانات نهایی پایه سوم در منطقه ۵ ، سال تحصیلی ۹۴-۹۳

رتبه اول امتحانات نهایی پایه سوم در منطقه ۵ ، سال تحصیلی ۹۴-۹۳

دبیرستان رهیار در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ رتبه اول امتحانات نهایی پایه سوم  را در منطقه ۵ ، کسب کرد.

این موفقیت بزرگ را به خانواده رهیار تبریک عرض می نماییم

%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-94