روز جهانی کودک - پایه های اول تا سوم - دبستان رهیار ( شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

روز جهانی کودک - پایه های اول تا سوم - دبستان رهیار ( شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

روز جهانی کودک با هدف آشنایی با پیمان نامه حقوق کودک. ابتدا اطلاع رسانی برنامه روز جهانی کودک در مدرسه سر صف انجام شد سپس آموزگاران موارد حقوق کودک را در کلاس برای دانش آموزان شرح دادند سپس مراسم قصه و قصه گویی توسط مسئول کتابخانه در زنگ کتابخانی انجام شد و پس از آن  دانش آموزان بر روی کاغذ رولی نقاشی هایی مرتبط با حقوق کودک کشیدند.