سیستم مدیریت کیفیت رهیار

مدرسه ای که بر کیفیت متمرکز است، فرهنگی را اشاعه می دهد که منتج به رفتار، نگرش ها، فعالیت ها و فرایندهایی می شود که از طریق برآورده سازی نیازها و انتظارات دانش آموزان، اولیا و سایر طرف های ذی نفع، ارزش ایجاد می کند. کیفیت خدمات یک مدرسه نه تنها شامل کارکرد و عملکرد مورد نظر آنها می باشد، بلکه ارزش و منفعت تلقی شده توسط مشتری را نیز در بر می گیرد.qms.jpg

qms.jpg title=

مدرسه ای که بر کیفیت متمرکز است، فرهنگی را اشاعه می دهد که منتج به رفتار، نگرش ها، فعالیت ها و فرایندهایی می شود که از طریق برآورده سازی نیازها و انتظارات دانش آموزان، اولیا و سایر طرف های ذی نفع، ارزش ایجاد می کند. کیفیت خدمات یک مدرسه نه تنها شامل کارکرد و عملکرد مورد نظر آنها می باشد، بلکه ارزش و منفعت تلقی شده توسط مشتری را نیز در بر می گیرد.
یک سیستم مدیریت کیفیت، متشکل از فعالیت هایی است که به وسیله آنها سازمان اهداف خود را شناسایی می کند و فرایندها و منابع مورد نیاز برای دستیابی به نتایج مطلوب را تعیین می نماید.
اصول مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9000:2015 عبارتند از:
-    مشتری گرایی
-    رهبری
-    مشارکت افراد
-    رویکرد فرایندی
-    بهبود
-    تصمیم گیری مبتنی بر شواهد
-    مدیریت روابط
مجتمع آموزشی رهیار با استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ایزو 9001:2015 و دریافت گواهینامه مربوطه پس از طی فرایندهای ممیزی شخص ثالث، در راستای تعهد خود به تحقق اصول مدیریت کیفیت حرکت می کند.

 

مدیریت کیفیتمدیریت کیفیت