قبولی های مرحله اول IMC 2017

قبولی های مرحله اول IMC 2017

  کسب افتخاری دیگر

قبولی ۱۵ نفر در  نوزدهمین دوره مسابقات جهانی ریاضی    IMC 2017

  قبولی IMC - 1