لیگ دانش آموزی

لیگ دانش آموزی

ليگ دانش آموزي رهيار به مناسبت روز دانش آموز برگزار شد که در آن تيم هاي پايه دهم و سوم به رقابت پرداختند و سرانجام تيم دانش آموز فکري  از پايه سوم مقام اول و تيم دانش آموز سيد  عرب از پايه دهم مقام دوم را کسب کردند   22 14 12 11 9 8 32 33 21 1 4 6 31 30 29 28 26 25 24