لیگ فوتسال شهدا در متوسطه دوره دوم رهیار شعبه پونک

یکی از ویژگی های مهم مدرسه ی کیفی ایجاد فضایی با نشاط می باشد در کنار نشاط یادگیری، پرداختن به فعالیت های تفریحی و ورزشی در جهت افزایش شور و شوق دانش آموزان بسیار مفید و مثرثمر می باشد.undefined

یکی از ویژگی های مهم مدرسه ی کیفی ایجاد فضایی با نشاط می باشد در کنار نشاط یادگیری، پرداختن به فعالیت های تفریحی و ورزشی در جهت افزایش شور و شوق دانش آموزان بسیار مفید و مثرثمر می باشد. 

به همین منظور و با بزرگداشت یاد شهدای عزیز کشورمان لیگ فوتسال با نام لیگ شهدا و با زحمت دبیر محترم آقای سامعی راه اندازی گردید که به صورت هفتگی در سالن ورزشی مجتمع آموزش رهیار برگزار می گردد و در ادامه و در پست های بعدی،  با قوانین و مقررات و شرایط آن بیشتر آشنا می شویم.

لیگ فوتسال

لیگ فوتسال