قبولی دانش آموزان در مسابقات ریاضی IMC، واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

قبولی دانش آموزان در مسابقات ریاضی IMC، واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

موفقیت دانش آموزان زیر

کیان  خوش مکان - پایه یازدهم

محمدحسن  علی پناهلو - پایه یازدهم

علی  عبداللهی - پایه دهم  

را در  مسابقات ریاضی IMC 2018  را به خانواده رهیار تبریک عرض می نماییم.