نمونه سوالات آزمون ورودی، واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

نمونه سوالات آزمون ورودی، واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

نمونه سوالات آزمون ورودی

جهت آشنایی با نمونه سوالات آزمون ورودی سال های قبل، روی نام آن کلیک نمایید.     [button color="red" size="medium" link="http://rahyar.org/wp-content/uploads/2018/04/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.pdf" icon="" target="true"]پایه دوازدهم - رشته تجربی [/button] [button color="red" size="medium" link="http://rahyar.org/wp-content/uploads/2018/04/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.pdf" icon="" target="true"]پایه دوازدهم - رشته ریاضی [/button]   [button color="green" size="medium" link="http://rahyar.org/wp-content/uploads/2018/04/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.pdf" icon="" target="true"]پایه یازدهم - رشته تجربی [/button] [button color="green" size="medium" link="http://rahyar.org/wp-content/uploads/2018/04/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.pdf" icon="" target="true"]پایه یازدهم - رشته ریاضی [/button]   [button color="purple " size="medium" link="http://rahyar.org/wp-content/uploads/2018/04/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%85-1.pdf" icon="" target="true"]پایه دهم - ۱ [/button] [button color="purple " size="medium" link="http://rahyar.org/wp-content/uploads/2018/04/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%85-2.pdf" icon="" target="true"]پایه دهم - ۲ [/button]                    
0