پیک نیک در پیش دبستان

کارگاه شادی: پیک‌نیک در مدرسه:با توجه به اینکه، زنگی تحت عنوان کارگاه شادی در برنامه های کلاسی پیش دبستان ​​​​​​​

کارگاه شادی : پیک نیک در مدرسه 

با توجه به اینکه، زنگی تحت عنوان کارگاه شادی در برنامه های کلاسی پیش دبستان در نظر گرفته شده است، این زنگ در هفته دوم مهرماه با موضوض رفتن به پیک نیک برگزار شد. نوآموزان ملزومات پیک نیک از جمله : کلمن آب، هندوانه، چادر مسافرتی، توپ بازی، خوراکی، و ... را به همراهی مربی به حیاط مدرسه برده و با نحوه رفتن به پیک نیک آشنا شدند و روز شادی را سپری نمودند.

اهداف این برنامه : 

- آشنایی با ملزومات پیک نیک 

- تعامل و همکاری با یکدیگر

- مسوولیت پذیری

- ایجاد فضای شاد

پیک نیک پیش دبستانپیک نیک دبستانپیک نیک پیش دبستان


اخبار پیش دبستان پیش دبستان مجتمع رهیار

نظرات


Top