کاخ سعد آباد - پایه دوم - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

کاخ سعد آباد - پایه دوم - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

هدف بازدید از کاخ سعد آباد قسمت مربوط به بخش آب و هوای درس علوم بود. در موزه کاخ سعد آباد از موزه ی ملّت و اتومبیل بازدید کردند و به موزه ی آب رفتند و و چون بازدید از این قسمت مربوط به بخش آب و هوای درس علوم بود کامل توضیح دادند. و سپس وارد موزه ی عکس شده و مسئول موزه در مورد تصاویر، مجسمه ها و نحوه ی تقسیم آب در قدیم یا نحوه ی استفاده آب از قدیم تا به امروز کاملاً توضیح دادند.