کارگاه ادبیات نمایشی مجتمع آموزشی رهیار

در سال تحصیلی 97-1396 به پیشنهاد دپارتمان ادبیات، دردوره ی دوم دبستان (کلاس های چهارم تا ششم) کارگاه های ادبیات نمایشی برگزار گردید.

در سال تحصیلی 97-1396 به پیشنهاد دپارتمان ادبیات، دردوره ی دوم دبستان (کلاس های چهارم تا ششم) کارگاه های ادبیات نمایشی برگزار گردید.

این کارگاه ها بر مبنای چارچوب کتاب بخوانیم دانش آموزان طراحی و اجرا شد که البته منابع غنی ادبیات کهن و ادبیات کودک نیز در این اجراها استفاده شد. هدف از برگزاری این کارگاه ها انتقال مفاهیم درسی و ادبی به شیوه های دلچسب و خوشایند است و از سویی اهدافی همچون آشنایی دانش آموزان با هنر نمایش و نقالی، ارتقاء توانایی گفتاری و کلامی دانش آموزان و توانایی هم ذات پنداری، تقویت قدرت تخیل آنان و ... را دنبال می کند.

از آنجایی که این کارگاه ها با اقبال دانش آموزان رو به رو شد و موجب گسترش حوزه ی واژگانی دانش آموزان و به طور ملموسی باعث ارتقاءِ سطح سواد خواندن در آنان شد، لذا این برنامه در سال 98-97 نیز در برنامه هفتگی مدارس گنجانده شده است. امید است که بتوانیم این شیوه آموزش را در متوسطه یک هم اجرا کنیم تا این روند به صورت مستمر ادامه یابد.

 dir=


مجتمع رهیار مدرسه کیفی مجتمع آموزشی مدرسه رهیار ادبیات ادبیات نمایشی

نظرات


Top