گامی در راستای تحقق مدرسه کیفی

مجتمع آموزشی رهیار در راستای تحقق سند برنامه استراتژیک خود، تبدیل شدن به یک مدرسه کیفی را به عنوان یک گام اساسی دانسته و طی سال های اخیر، فعالیت های خود را در این راستا متمرکز نموده است. از آنجایی که جمع آوری اطلاعات از میزان تحقق اقدامات و برنامه ها و در نهایت سنجش میزان پیشرفت در هر یک از معیارهای مدرسه کیفی، نیاز اساسی تحقق مدرسه کیفی می باشد، پروژه ای طی یک سال گذشته با عنوان "سنجش معیارهای مدرسه کیفی" تعریف گردید.

مجتمع آموزشی رهیار در راستای تحقق سند برنامه استراتژیک خود،تبدیل شدن به یک مدرسه کیفی را به عنوان یک گام اساسی دانسته و طی سال های اخیر،فعالیت های خود را در این راستا متمرکز نموده است. از آنجایی که جمع آوری اطلاعاتاز میزان تحقق اقدامات و برنامه ها و در نهایت سنجش میزان پیشرفت در هر یک ازمعیارهای مدرسه کیفی، نیاز اساسی تحقق مدرسه کیفی می باشد، پروژه ای طی یک سالگذشته با عنوان "سنجش معیارهای مدرسه کیفی" تعریف گردیده و گام هایاساسی زیر برای آن اجرا گردید:

-         استفادهاز یک تیم پژوهشی خبره بیرونی جهت اطمینان از تعریف و اجرای اصولی فعالیت ها

-         انجامفازهای اکتشافی با کمک والدین و کارکنان، شامل جلسات بحث های گروهی متمرکز ومصاحبه های عمیق

-         طراحیپرسشنامه ها جمع آوری اطلاعات و اجرای فازهای آزمایشی جهت دقیق شدن ابزار سنجش

-         جمعآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه با پیمایش والدین، دانش آموزان و کارکنان

-         تهیهگزارش از نقاط قوت و ضعف رهیار از دید ذی نفعان اصلی

-         تهیهگزارش میزان پیشرفت در تحقق مدرسه کیفی (بر اساس معیارهای مدرسه کیفی)

 

گزارش نهایی این پروژه، یک منبع غنی از برداشت های ذی نفعان رهیاردر خصوص تحقق معیارهای مدرسه کیفی بوده و در کنار سایر متغیرهای عملکردی، می تواندتصویری واقعی از میزان پیشرفت در تحقق مدرسه کیفی ایجاد نماید. همچنین به اطلع میرساند از زمان پایان این پروژه تا کنون، رهیار در قالب گروه های کاری مشخص بهبررسی و تحلیل نتایج پرداخته و اقداماتی جهت توسعه نقاط قوت و رسیدگی به نقاط قابلبهبود تعریف نموده است.

از این رو، از تمامی والیدن، دانش آموزان و کارکنانی که درمراحل مختلف انجام این پروژه نقش آفرینی فرمودند، کمال تشکر و قدردانی را داشته و امیدواریمبا تداوم انجام فعالیت های تعریف شده و مشارکت والدین، دانش آموزان و کارکنانرهیار، قادر به انجام این سنجش بصورت سالیانه باشیم.

 

برای آشنایی بیشتر با معیارهای مدرسه کیفی، می توانید به متنپیوست مراجعه نمایید.

 


مجتمع رهیار تعالی سازمانی تعالی ایزو 9001 ISO 9001

نظرات


Top