منوی دسته بندی

سیستم مدیریت کیفیت رهیار

مدرسه‌ای که بر کیفیت متمرکز است، فرهنگی را اشاعه می‌دهد که منتج به رفتار، نگرش‌ها، فعالیت‌ها و فرآیندهایی می‌شود که از طریق برآورده‌سازی نیازها و انتظارات دانش‌آموزان، اولیا و سایر طرف‌های ذی‌نفع، ارزش ایجاد می‌کند. کیفیت خدمات یک مدرسه نه تنها شامل کارکرد و عملکرد مورد نظر آنها می‌باشد، بلکه ارزش و منفعت تلقی‌شده توسط مشتری را نیز در برمی‌گیرد.

یک سیستم مدیریت کیفیت، متشکل از فعالیت‌هایی است که به وسیله آنها سازمان اهداف خود را شناسایی می‌کند و فرآیندها و منابع مورد نیاز برای دستیابی به نتایج مطلوب را تعیین می‌نماید.

 اصول مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9001:2015 عبارتند از:
1-مشتری گرایی
2-رهبری
3-مشارکت افراد
4-رویکرد فرآیندی
5- بهبود
6-تصمیم گیری مبتنی بر شواهد
7-مدیریت روابط
 

مجتمع آموزشی رهیار با استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ایزو 9001:2015 و دریافت گواهینامه مربوطه پس از طی فرآیندهای ممیزی شخص ثالث، در راستای تعهد خود به تحقق اصول مدیریت کیفیت حرکت می‌کند.

استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵
استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵
استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵