منوی دسته بندی

واحد تعالی سازمانی

برنامه استراتژیک

سیستم مدیریت کیفیت

مدرسه‌ای که بر کیفیت متمرکز است، فرهنگی را اشاعه می‌دهد که منتج به رفتار، نگرش‌ها، فعالیت‌ها و فرآیندهایی می‌شود که از طریق برآورده‌سازی نیازها و انتظارات دانش‌آموزان، اولیا و سایر طرف‌های ذی‌نفع، ارزش ایجاد می‌کند.... ادامه

فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدرسه کیفی

مجتمع آموزشی رهیار در راستای تحقق سند برنامه استراتژیک خود، تبدیل‌شدن به یک مدرسه کیفی را به عنوان یک گام اساسی دانسته و طی سال‌های اخیر، فعالیت‌های خود را در این راستا متمرکز نموده است.... ادامه