منوی دسته بندی

کارگاه آموزشی نظریه انتخاب

یکی از اهداف استراتژیک مجتمع آموزشی رهیار تحقق الزامات مدرسه کیفی بر مبنای رویکرد روانشناسی مثبت‌گرا و نظریه انتخاب است و برای دست‌یابی به این هدف، به‌روزرسانی دانش سرمایه انسانی…

با توجه به اینکه اولویت فعلی در حوزه منابع انسانی، تولید محتوا از دوره‌های آموزشی همکاران است، در این مرحله محتوا در اختیار نداریم.از آنجا که قبل از برگزاری دوره‌های…